Directeur – verbindingsambassadeur lidverenigingen (*) 

Omschrijving

PROFIELVOORWAARDEN EN TAAKOMSCHRIJVING

*    voormalige benaming: moreel consulent hoofd van dienst, cfr. de wet van 21 juni 2002.

*    de wet van 21 juni 2002 heeft het over de ‘niet-confessionele morele dienstverlening’ … De term ‘niet-confessioneel’ wordt hieronder vervangen door ‘vrijzinnig humanistisch. Idem voor ‘de centra morele dienstverlening’ die ‘huizenvandeMens’ worden genoemd.

*    hij=hij/zij/x.

1.  Wie zijn wij?

deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega’s zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad.

De wetgever heeft ons de opdracht gegeven te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Deze dienstverlening wordt georganiseerd door deMens.nu en haar lidverenigingen. Van individuele bijstand tot collectieve actie. Dit vertaalt zich in activiteiten op het terrein en is gericht op het bevorderen van de autonomie en het ‘empoweren’ van mensen. Zingeving en gemeenschapsvorming staan hierbij centraal. De dienstverlening gebeurt met respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon.

Als koepelorganisatie is het één van de strategische doelstellingen om de samenwerking met en de  ondersteuning aan onze lidverenigingen verder uit te bouwen en te versterken. Om deze doelstelling mee te realiseren zijn wij op zoek naar een directeur -verbindingsambassadeur lidverenigingen.

2. Wat zal jij als directeur doen?

Algemene Taken:

Als verbindingsambassadeur maak je deel uit van het directieteam en fungeer je als intermediair tussen de lidverenigingen en de dagdagelijkse werking van de koepelvereniging deMens.nu. Je organiseert en bevordert een nauwere en sterkere samenwerking tussen de koepel en haar lidverenigingen. Je bekijkt hoe samen projecten kunnen worden gerealiseerd, hoe middelen het best worden ingezet en hoe gezamenlijke doelstellingen kunnen worden nagestreefd. Je garandeert een optimale ondersteuning op basis van de noden.

Bijzondere taken en vereisten:

–        Je hebt – of creëert bij gebrek hieraan – helikopterzicht op alle gezamenlijke projecten.

–       Je gaat gefaseerd, pragmatisch en planmatig te werk bij het uitwerken van een behoefteanalyse.

–       Je brengt de huidige situatie in kaart.

–       Je analyseert welke van deze behoeften passen binnen het wettelijk kader van de koepel, bekijkt hoe er hieraan kan worden voldaan en tekent daar een structuur voor uit.

–       Je schrijft een stappenplan uit om het netwerk van de vrijzinnig humanistische lidverenigingen continu en op een duurzame wijze te verbreden en te ontwikkelen binnen de koepel.

–       Je detecteert, signaleert en anticipeert snel op opportuniteiten en potentiële problemen. Je zoekt in samenspraak met de lidverenigingen en het directieteam naar de voor onze lidverenigingen en de koepel best mogelijke oplossingen.

–       Je hebt een brugfunctie naar betrokken stakeholders.

–        Je communiceert helder en concreet behoeften, problematieken, visie en ideeën naar betrokken stakeholders.

–        Je denkt mee over de verschillende aspecten van onze werking in het directieteam.

–        Je houdt, in samenspraak met het directieteam, de vinger aan de pols bij de personeelsleden met standplaats bij een lidvereniging en adviseert hen wanneer nodig. Uiteraard steeds gerelateerd aan de wettelijke opdracht van de koepel.

–        Je organiseert in samenspraak met het directieteam creatieve activiteiten waarbij alle actoren binnen de koepel (lidverenigingen, huizenvandeMens, federaal secretariaat …) onderling de banden kunnen aanhalen en zich aan een zo ruim mogelijk publiek kunnen presenteren.

–        Je adviseert de lidverenigingen in hun zoektocht naar extra financiële middelen en de mogelijkheden om toegang te krijgen tot bijkomende subsidiekanalen, sponsoring, giften, legaten … Je deelt je expertise bij de opmaak en opvolging van subsidiedossiers. Je bewaakt hierbij dat verschillende toegepaste subsidiemogelijkheden niet overlappen.

–       Je hebt mee de vinger aan de pols aangaande mogelijke wijzigingen in de betreffende wetgeving(en) en de mogelijke impact daarvan voor de lidverenigingen.

–       …………….

3. Wie ben jij?

3.1. Kerncompetenties

Levensvisie/waarden

–     Als directeur – verbindingsambassadeur verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding.

Verantwoordelijkheid

–      Je bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie.

–     Je vertoont voorbeeldgedrag wat betreft omgangsvormen en spreekt collega’s aan die ingaan tegen de deontologische code. Je reikt handvaten aan om te werken rond omgangsvormen (cfr. Charter Omgangsvormen).

–     Je neemt standpunten in die de gehele organisatie en het algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn.

–     Je stelt jezelf expliciet achter genomen beslissingen van het bestuur en neemt, waar mogelijk, binnen en buiten de organisatie initiatief.

Resultaatgerichtheid

–        Je werkt resultaatgericht en draagt dit ook uit naar je omgeving.

–        Je formuleert uitdagende doelstellingen en zet je ten volle in om die te bereiken.

–        Je maakt afspraken over de wijze waarop doelen van de organisatie behaald moeten worden en je ziet toe op de naleving ervan.

–        Je stimuleert anderen in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen en vertoont hierin voorbeeldgedrag.

Klantgerichtheid

–     Je bevordert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via structurele acties.

–     Je legt meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantvriendelijkheid.

–     Je past diensten en structuren aan om beter te beantwoorden aan toekomstige behoeften en verwachtingen van belanghebbenden.

–     Je onderneemt extra acties om een kwaliteitsvolle relatie op te bouwen en/of bestendigen met belanghebbenden.

Samenwerken

–        Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden organisatie breed.

–        Je werkt actief aan het scheppen van een vertrouwensband met alle belanghebbenden.

–        Je creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties om het algemeen belang van de organisatie centraal te stellen.

–     Je gebruikt je invloed om processen en structuren te (her) tekenen die co-creatie stimuleren

Netwerken

–     Je maakt actief gebruik van bestaande en nieuwe contacten voor je opdracht

–     Je onderhoudt regelmatig, ook zonder directe aanleiding, contact met personen uit het bestaande netwerk.

–     Je beschikt over enkele vaste contactpersonen binnen de organisatie op wie je regelmatig beroep doet voor informatie, steun en samenwerking.

–     Je maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij beurzen, seminaries, vakverenigingen, opleidingen, evenementen, …

3.2 Kennis en vaardigheden

–     Je hebt een grondige kennis van het georganiseerd vrijzinnig humanisme, vrijzinnig humanistische thema’s en de verbonden organisaties met elk hun eigenheid.

–     Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

–     Je kan met een open geest actief luisteren.

–     Je beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden.

–     Je bent diplomatisch ingesteld.

–     Je werkt oplossingen uit die vanuit verschillende invalshoeken een win-win zijn.

4.  Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Stappenplan, voorwaarden en procedure:

–        Je wordt door de selectiejury toegelaten tot de procedure op basis van het ingestuurde solicitatieformulier, je CV en motivatiebrief.

–        Je beschikt over een masterdiploma.

–        Je hebt nuttige ervaring in project -en changemanagement.

–        Je kan een schriftelijke referentie van huidige en/of voormalige werkgever(s) voorleggen.

–        Je kan engagement aantonen in de vrijzinnig humanistische gemeenschap.

–        Je doorloopt de proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg.

–        Je wordt positief beoordeeld in het gesprek met de selectiejury.

–        Je bent gunstig gerangschikt.

Aanwerving:

–        Je wordt voorgedragen als titularis van de functie door de selectiejury aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

5. Wat bieden wij jou?

Als directeur maak je deel uit van het directieteam van deMens.nu . Je werkt samen met de andere directeurs (de regionale directeurs en de directeurs communicatie, studie & onderzoek, HR en financiën) onder de rechtstreekse leiding van de algemeen directeur. Samen vormen jullie het directieteam.

Je werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek en garandeert een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid.

Je schuwt geen avond- of weekendwerk. Telewerken kan in functie van de noodwendigheden.

Je statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu .

Bezoldiging

Voor jouw verloning wordt de weddeschaal moreel consulent-hoofd van dienst toegepast,  conform artikel 63 van de wet van 21 juni 2002. De brutoaanvangswedde aan 0 jaar anciënniteit op datum van 1 maart 2023 bedraagt € 4.607,66 (index 1,9999).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

Onboarding

Wanneer je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 1 jaar, met een tussentijdse waardering na zes maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering bij DKV wordt door de werkgever aangeboden, na zes maanden effectieve prestaties en een positieve tussentijdse onboarding.  In voorkomend geval kan je de verzekering, mits bijbetaling, uitbreiden tot jouw gezinsleden.

Dienstwagen

Je krijgt na zes maanden effectieve prestaties en een positieve tussentijdse onboarding een dienstwagen met tankkaart ter beschikking.

Woon-werkverkeer

Maak je gebruik van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, dan krijg je de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

Maak je gebruik van de fiets om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, of begeef je je te voet van je verblijfplaats naar je tewerkstellingsplaats, dan krijg je een tegemoetkoming.

Opleidingsmogelijkheden

Je wordt geacht je permanent bij te scholen en je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Je krijgt hiervoor de nodige faciliteiten en ondersteuning van de cel HR.

Heb je interesse voor deze functie? Vul dan het sollicitatieformulier in op onze website https://demens.nu/jobs/ en voeg je CV en motivatiebrief toe.