Directeur – Externe relaties/Woordvoerder (*)

Omschrijving

PROFIELVOORWAARDEN EN TAAKOMSCHRIJVING

*    voormalige benaming: moreel consulent hoofd van dienst, cfr. de wet van 21 juni 2002.

*    de wet van 21 juni 2002 heeft het over de ‘niet-confessionele morele dienstverlening’ … De term ‘niet-confessioneel’ wordt hieronder vervangen door ‘vrijzinnig humanistisch. Idem voor ‘de centra morele dienstverlening’ die ‘huizenvandeMens’ worden genoemd.

*   hij=hij/zij/x.

1. Wie zijn wij?

deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega’s zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad.

De wetgever heeft ons de opdracht gegeven te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Deze dienstverlening wordt georganiseerd door deMens.nu en haar lidverenigingen. Van individuele bijstand tot collectieve actie. Dit vertaalt zich in activiteiten op het terrein en is gericht op het bevorderen van de autonomie en het ‘empoweren’ van mensen. Zingeving en gemeenschapsvorming staan centraal. De dienstverlening gebeurt met respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon.

Als koepelorganisatie is één van de strategische doelstellingen ons sterker en visibeler positioneren in de maatschappij en verder vooruitgang boeken op inhoudelijke thema’s waar deMens.nu op inzet. Om deze doelstelling mee te realiseren zijn wij op zoek naar een directeur – externe relaties/woordvoerder.

2.  Wat zal jij als directeur doen?

Algemene taken:

Als directeur – externe relaties/woordvoerder maak je deel uit van het directieteam. Je creëert een impact op het  maatschappelijk debat voor thema’s waar deMens.nu op inzet. Je volgt de actualiteit op de voet. Je onderhoudt contacten met de pers, politieke partijen, organisaties …. en bouwt deze verder uit. Je detecteert thema’s, formuleert standpunten, werkt opiniestukken uit … samen met verschillende actoren binnen de organisatie (voorzitter, algemeen directeur, directieteam, Kernbestuur …). Je treedt daarmee reactief, proactief of op vraag naar buiten op om de organisatie en waarden te vertegenwoordigen, mee op de kaart te zetten en sterker te profileren. Je bent zeer goed op de hoogte van wat er leeft in communicatie, hebt ervaring met persrelaties en woordvoerderschap in een complexe context. In je opdracht werk je nauw en resultaatgericht samen met de directeur communicatie en de directeur studie & onderzoek. Op die manier ondersteunen en versterken alle initiatieven elkaar in het gezamenlijke doel om deMens.nu extern sterker en meer zichtbaar te positioneren.

Concreet verwachten we van jou dat:

–        Je een netwerk uitbouwt en onderhoudt bij de media, binnen politieke partijen etc…

–        Je als woordvoerder deMens.nu representeert bij de media, politieke partijen en andere organisaties, na afstemming en voorbereiding met de algemeen directeur.

–        Je de voorzitter en algemeen directeur ondersteunt in hun representatierol en je de organisatie op allerlei evenementen en activiteiten vertegenwoordigt, zowel met communicatie als in aanwezigheid.

–        Je de crisiscommunicatie beheert en coördineert in samenspraak met de algemeen directeur.

–        Je een doordachte strategische positionering en mediabeleid uitwerkt in samenwerking met de algemeen directeur, het directieteam en het Kernbestuur.

–        Je de actualiteit en de evoluties in het politiek en maatschappelijk landschap op de voet volgt en analyseert.

–        Je mediastrategieën bedenkt voor het in de markt zetten van de vrijzinnig humanistische dienstverlening. Je monitort de resultaten van deze mediastrategieën.

–        Je de georganiseerde vrijzinnigheid op de kaart zet in het maatschappelijk debat. Je bedenkt hiervoor innovatieve invalshoeken die ervoor zorgen dat de media je verhaal oppikt.

–        Je inhoud, aangeleverd door experten, kan omzetten in klare, toegankelijke en laagdrempelige taal, zodat complexe materie behapbaar is voor een breed publiek.

–        Je het directieteam adviseert over externe communicatie en coacht en ondersteunt op het gebied van mediagebruik en woordvoering.

–        …………….

3.  Wie ben jij?

3.1. Kerncompetenties

Levensvisie/waarden

–     Als directeur – externe relaties/woordvoerder verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstig consequente levenshouding. Je treedt op als ambassadeur van de organisatie.

Communiceren

–        Je communiceert vlot – zowel mondeling als schriftelijk – met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen.

–        Je geeft abstracte of complexe materie op een overzichtelijke wijze weer.

–        Je bouwt je communicatie gestructureerd op.

–        Je zoekt aansluiting bij het publiek en gebruikt relevante en overtuigende redeneringen, argumenten, voorbeelden en vergelijkingen.

Analytisch vermogen

–        Je legt verbanden en ziet oorzaken.

–        Je benadert een probleem of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.

–        Je kan in een veelheid aan informatie het overzicht behouden.

–        Je benoemt de oorzaak van problemen.

–        Je integreert nieuwgevonden informatie met bestaande informatie.

Verantwoordelijkheid

–     Je bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie.

–     Je vertoont voorbeeldgedrag wat betreft omgangsvormen en spreekt collega’s aan die ingaan tegen de deontologische code. Je reikt handvaten aan om te werken rond omgangsvormen.

–     Je durft hardere standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn.

–     Je stelt jezelf expliciet achter genomen beslissingen en neemt, waar mogelijk, binnen en buiten de organisatie initiatief.

Klantgerichtheid

–     Je bevordert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via structurele acties.

–     Je legt meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantvriendelijkheid

–     Je past diensten en structuren aan om beter te beantwoorden aan toekomstige behoeften en verwachtingen van belanghebbenden.

–     Je onderneemt extra acties om een kwaliteitsvolle relatie op te bouwen en/of bestendigen met belanghebbenden.

Netwerken

–     Je maakt actief gebruik van bestaande en nieuwe contacten voor je opdracht

–     Je onderhoudt regelmatig, ook zonder directe aanleiding, contact met personen uit het bestaande netwerk.

–     Je beschikt over enkele vaste contactpersonen binnen de organisatie op wie je regelmatig beroep doet voor informatie, steun en samenwerking.

–     Je maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij beurzen, seminaries, vakverenigingen, opleidingen, evenementen, …

3.2 Kennis en vaardigheden

–     Je beschikt over een brede algemene kennis.

–     Je hebt een grondige kennis van het georganiseerd vrijzinnig humanisme, vrijzinnig humanistische thema’s en de vrijzinnig humanistische dienstverlening.

–     Je beschikt over de nodige kennis en kunde op het vlak van communicatie en omgaan met media.

–     Je bent in staat je communicatiestijl aan te passen aan de beoogde doelgroep.

–     Je hanteert mondeling en schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal. Het liefst heb je een vlotte pen en   kan je een inhoudelijke tekst omzetten in een inspirerende en overtuigende tekst.

–     Je bent diplomatisch ingesteld.

–     Je staat stevig in je schoenen, hebt overtuigingskracht en bent niet op je mondje gevallen.

4.  Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Stappenplan, voorwaarden en procedure:

–        Je wordt door de selectiejury toegelaten tot de procedure op basis van het ingestuurde sollicitatieformulier, CV en motivatiebrief .

–        Je beschikt over een masterdiploma.

–        Je hebt ervaring op het vlak van communicatie en omgaan met media.

–        Je kan een schriftelijke referentie van huidige en/of voormalige werkgever(s) voorleggen.

–        Je kan engagement aantonen in de vrijzinnig humanistische gemeenschap.

–        Je doorloopt de proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg.

–        Je wordt positief beoordeeld in het gesprek met de selectiejury.

–        Je bent gunstig gerangschikt.

Aanwerving:

–        Je wordt voorgedragen als titularis van de functie door de selectiejury aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

5.  Wat bieden wij jou?

Als directeur maak je deel uit van het directieteam van deMens.nu. Je werkt samen met de andere directeurs (de regionale directeurs en de directeurs communicatie, studie&onderzoek, HR en financiën) onder de rechtstreekse leiding  van de algemeen directeur. Samen vormen jullie het directieteam.

Je werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek en garandeert een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid.

Je schuwt geen avond- of weekendwerk. Telewerken kan in functie van de noodwendigheden.

Je statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

Bezoldiging
Voor jouw verloning wordt de weddeschaal adjunct-secretaris generaal toegepast, conform artikel 63 van de wet van 21 juni 2002. De brutoaanvangswedde aan 0 jaar anciënniteit op datum van 1 maart 2023 bedraagt € 5.901,11 (index 1,9999).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

Onboarding
Wanneer je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 1 jaar, met een tussentijdse waardering na zes maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

Hospitalisatieverzekering
Een hospitalisatieverzekering bij DKV wordt door de werkgever aangeboden, na zes maanden effectieve prestaties en een positieve tussentijdse onboarding.  In voorkomend geval kan je de verzekering, mits bijbetaling, uitbreiden tot je gezinsleden.

Dienstwagen
Je krijgt na zes maanden effectieve prestaties en een positieve tussentijdse onboarding een dienstwagen met tankkaart ter beschikking.

Woon-werkverkeer
Maak je gebruik van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, dan krijg je de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

Maak je gebruik van de fiets om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, of begeef je je te voet van je verblijfplaats naar je tewerkstellingsplaats, dan krijg je een tegemoetkoming.

Opleidingsmogelijkheden
Je wordt geacht je permanent bij te scholen en je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Je krijgt hiervoor de nodige faciliteiten en ondersteuning van de cel HR.

Heb je interesse voor deze functie? Vul dan het sollicitatieformulier in op onze website https://demens.nu/jobs/ en voeg je CV en motivatiebrief toe.